Regulamin korzystania z serwisu Akademia Afro Loków™ 

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych (platform szkoleniowych)  www.afroloki-kursy.pl i www.akademia-afro-lokow.pl, oraz dostępnych w nim produktów. Właścicielem tych serwisów jest firma Maja Glam Studio™ z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie Niderlandów. 

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

 

Produkt – Szkoleniowe produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne na platformie szkoleniowej Akademii Afro Loków™ 

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem link : https://afroloki-kurs.pl/regulamin-sklepu/ 

 

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.afroloki-kursy.pl i www.akademia-afro-lokow.pl, za pośrednictwem którego klient składa Zamówienia na zakup produktów szkoleniowych online oraz z wykorzystaniem, którego otrzymuje dostęp do tych produktów szkoleniowych online

 

Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Akademii Afro Loków. 

 

Właściciel – Marzena Ciechanowicz, prowadząca sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;

założycielka i właścicielka firmy Maja Glam Studio™ o nazwie handlowej Akademia Afro Loków wpisanej do rejestracji izby handlowej KVK Królestwa Zjednoczonych Niderlandów

pod numerem kvk: 78137071. Siedziba firmy Maja Glam Studio™ znajduje się w

Niderlandach pod adresem: Van de Kasteelestraat 11C, 2691 ZL ‘s-Gravenzande i jest

zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej BTW-id: NL003290246B19. Adres

email siedziby firmy to: info@afroloki-kurs.pl

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

 

Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w walucie Euro i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT.

 

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

 

W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.

Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

Po dokonaniu rejestracji Klient zobowiązany jest ustawić unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

 

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach, możliwości odstąpienia od umowy.

Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty.

 

 1. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 

Wszystkie ceny Produktów podawane są w walucie “Euro” i zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Królestwa Niderlandów. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: potwierdzenie lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. 

Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób :

kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,

zwykłym przelewem na podstawie faktury z terminem płatności 7 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.

 

Płatności są obsługiwane przez holenderski serwis płatności internetowych Mollie B.V. z siedzibą główną w Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Niderlandy, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NL81.58.39.091.B01 oraz wpisanej do rejestru izby handlowej pod numerem KVK 302.04.462. Odpowiedzialny organ nadzorczy: De Nederlandsche Bank (DNB). 

 

Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości email. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

Dostawa Produktów cyfrowych jest darmowa.

Dostawa Produktów fizycznych ( jeśli takowe są oferowane) następuje w sposób wybrany przez Klienta w toku składania Zamówienia. Koszt dostarczenia przesyłki podawany jest Klientowi po dokonaniu wyboru Produktów oraz po dokonaniu wyboru sposobu zapłaty.

Wysyłka Produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Do czasu dostawy Produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez podmiot świadczący usługi dostawy. Czas dostawy, jej koszt oraz podmiot świadczący usługi dostawy zostanie podany w toku składania Zamówienia.

Dostawa Produktów fizycznych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania pod warunkiem, że ilość przerobionego materiału szkoleniowego jest mniejsza niż 10%.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail podany w Regulaminie.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

 

Właściciel ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Właściciela na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

Właściciel ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania limitu miejsc), Właściciel Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych, oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

Do zawarcia Umowy nie jest konieczne posiadanie konta w Serwisie, lecz może być konieczne do skorzystania z niektórych Produktów elektronicznych.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

 

Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

włączona obsługa cookies w przeglądarce, dostęp do Internetu, zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość email na adres znajdujący się w regulaminie lub listownie na adres Właściciela.

 

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

 

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Akademia Afro Loków została stworzona, aby inspirować ludzi do wprowadzania istotnych zmian w swoim życiu potrzebnych do stworzenia nowego/własnego salonu Afro Loków. 

Wszystkie porady biznesowe, lekcje edukacyjne, kursy praktyczne i teoretyczne nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich studentów Akademii Afro Loków. Porady, które publikujemy, powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, a w wielu przypadkach, negocjowane z prawnikami biurami księgowości rachunkowej i radcami prawnymi- ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, wprowadzane w życie. Akademia Afro Loków™ nie bierze odpowiedzialności za postępy tworzenia Twojej firmy oraz efekty jej działania. 

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

 

Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on żadnych gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Niderlandów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Zjednoczonego Królestwa Niderlandów prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 Października 2022 roku.

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

© Akademia Afro Loków™ 2019-2022